Skip to main content

Velkommen til
Outrup vandværk

– Vi har ansvaret for dit vand


Seneste meddelelse

Varsling via SMS

Vandværket er i gang med at få oprettet et system så vi kan varsle via sms.

Står du og skal flytte?
Så meddel din flytning hos os.

Generalforsamling

Outrup Vandværk indkalder hermed til generalforsamling

Tirsdag den 19. marts 2024, kl. 19.30 på Outrup Hotel.

Dagsorden – i henhold til vedtægterne:

  1. Valg af dirigent
  2. Bestyrelsens beretning
  3. Årsrapport for 2023 forelægges til godkendelse
  4. Budget for 2024 forelægges
  5. Behandling af indkomne forslag.
  6. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen
  7. Valg af revisor
  8. Eventuelt

Outrup Vandværks drift og økonomi

Outrup Vandværk har i løbet af sommeren afsluttet udskiftningen af vandmålerne,
således alle forbrugere nu har elektroniske målere, der aflæses automatisk med en
daglig registrering heraf.

Fra primo 2023 vil det blive muligt for forbrugerne selv at kunne logge ind og se det
daglige forbrug.
Såfremt forbrugerne oplyser eller allerede har oplyst telefonnummer til vandværkets
administrationskontor, Midt Regnskab, vil det fremover være muligt at få tilsendt SMS
varsel ved lukninger for vandet, samt få SMS varsel om vandbrud/lækage i egen
husinstallation.

Udskiftningen til elektroniske målere er gået bedre end budgetteret. Det betyder at
Outrup Vandværk trods forventede store prisstigninger på energi/el kan fastholde de i
dag gældende takster for drikkevandet for 2023.

Outrup Vandværk har siden 2000 haft en nødgenerator, der ved strømafbrydelser vil
sikre den fortsatte drift af vandværket. Det betyder, at Outrup Vandværks forbrugere
ikke vil få afbrydelser af vandforsyningen, såfremt der som varslet i den kommende
vinter skulle komme kortvarige strømafbrydelser.

Bestyrelsen for Outrup Vandværk
Flemming Davidsen
Formand

Outrup Vandværks boringer. Blå boringer = rene boringer; Gule boringer = fund af LM5; Gul boring med rød cirkel = lukket boring.
Outrup Vandværks boringer. Blå boringer = rene boringer; Gule boringer = fund af LM5; Gul boring med rød cirkel = lukket boring.

Information til Outrup Vandværks forbrugere

Vandkvalitetskrav overholdes efter pesticidforurening


Ny vandprøve udtaget på Outrup Vandværk d. 19. oktober 2022 dokumenterer, at drikkevandet efter lukning af en meget forurenet boring igen overholder alle vandkvalitetskrav.
Drikkevandets indhold af nedbrydningsproduktet fra ukrudtsmidlet terbuthylazin, LM5, er nu faldet til 0,048 μg/l i forhold til tidligere konstateret indhold på 0,11 μg/l. Indholdet af pesticid er således markant under vandkvalitetskravet på 0,1 μg/l.
Vandværkets drift omfatter nu 5 indvindingsboringer – 3 rene boringer og 2 LM5-forurenede boringer – hvilket for nærværende sikrer vandforsyning af vandværkets forbrugere.
Vandværket har igangsat ansøgninger og tiltag til at renovering/overboring af den lukkede boring, der leverede mere end 30 % af vandværkets samlede indvinding.
Det er Vandværkets forventning, at indvindingen i det dybereliggende grundvandsmagasin kan genoptages, hvis det kan sikres, at det øverst liggende forurenede grundvand kan forhindres i at trænge ned i boringen. Lykkes dette arbejde, forventes indvindingen fra denne boring at kunne genoptages primo 2023.


Bestyrelsen for Outrup Vandværk
Flemming Davidsen
Formand


Kontakt for yderligere oplysninger kan ske til:
Flemming Davidsen
Tlf.: 40 20 88 08
Mail: flemming@fding.dk

Står du og skal flytte, så meddel gerne din flytning til os i dag.

Se her vores vandanalyser foretaget på vandværket, hos den enkelte forbruger og fra boringerne.

Hent vigtige dokumenter i forbindelse med Outrup Vandværk